June 8, 2021
From The Free
151 views


Posted on May 25, 2021 by enough14Leave a comment Originally published by Indymedia NL. EN CASTELLANO ABAJO / IN NEDERLANDS HIERONDER

Amsterdam. On Saturday June 12 (02:00 p. m. 14:00), the Vrije Bond Amsterdam is organising a demonstration for anarchy at the Mercatorplein in Amsterdam.

We’ve seen the anarchist movement growing for quite a while now and we want to show our strength on the streets. The Vrije Bond is growing with more members, expanding is functions and more and more local and thematic groups are joining up!

We want to take to the streets with all of us together to show what we are fighting for. To show that the anarchist movement is alive and kicking. To show that we will fight against any forms of oppression anywhere we see them. And to show that we are building alternatives to create a better world. 

You can find the call out here: https://www.vrijebond.org/demonstratie-voor-anarchie/embed/#?secret=N9L24rL6dv

Demonstration divided in 5 blocks

De demonstration itself will be divided in 5 different blocks. One for each of the different anarcho flags:

  • black-pink for queer anarchism,
  • black-red for anarcho-communism and anarcho-syndicalism,
  • black-purple for anarcha-feminism,
  • black-green for ecological anarchism and
  • black-black for the classics.

We want to invite all groups and individuals to join up with one of the blocks and help give it shape.

You can do this in any number of ways: bring signs and banners, someone to give a speech, come up with your own slogans and disseminate those, bring your own soundsystem, etc.

Which block would you like to join? Do you have an idea to add to one of the blocks, but you want to ask us something about it or want our help?

Mail us at: vrijebondamsterdam@riseup.net

We need your help

We can still use all the help we can find to make this demonstration a true success. We are looking for people to help distribute flyers and posters for the demo, who want to take up tasks at the demonstration, who can disseminate the anouncement of the demo online, people who want to flyer on the demo itself and much more!

Do you want to help? Mail us at vrijebondamsterdam@riseup.net

Everybody come to the demonstration!

Show the world what the anarchist movement is made out of!
No bosses or politicians, but selforganisation and anarchy!
Stay safe, stay dangerous,

Vrije Bond Amsterdam https://www.vrijebond.org/

Red bloc – demonstration for anarchy

On June 12th we will take to the streets to show our strength and solidarity. The prospect of great social change is in the air, like the quiet before the storm.

After decades of “progress”, something is brooding in society as many people ask if things are moving in the right direction. It takes courage to see the fact of the matter and to recognise the problems that are in front of us.

Problems so big that they cannot be fixed be someone on their own, and that’s without taking the personal, day-to-day, challenges people face. The fascists are back, inequality is on the rise, high rent, and much more. This puts people on edge.

But where do you start? How do we build a better society if all we are used to is this exploitative dystopia?

We see what goes wrong but where will we find answers? What do we prioritise? Are we going to blame foreigners or do we dive into conspiracy theories to temporarily relieve our discomfort?

Or do we have the courage to join hands with our comrades and tackle the problems by the roots. To be guided by compassion for our fellow human beings, justice, equality, rationality, and the believe a better world is possible!

This quest for answers leads more and more people to anarchism. While anarchism does not provide answers to every question, it does follow principles that can guide us to these answers.

Anarchism provides the building blocks for an equal society. A society where we are not pitted against each other by economic circumstances, but one where we can work together to support each other and stand up against authority in solidarity and through mutual aid.

This pandemic has shown us that things can change drastically from one day to the next. But it has also shown us who profit off these changes and who draws the short straw.

Large companies with their armies of lobbyists and lawyers are being kept afloat with public money while the workers are left out in the cold.

The way to counteract this and to stop us from being pitted against each other is to join hands, make a fist and show that we will no longer put up with this.

Without our brain and muscle not a single wheel can turn. Together we are strong and together we can fight back!

Amsterdam, Mercatorplein 14.00
Come to the red bloc to show your solidarity with all workers!
An injury to one is an injury to all!

Although the number of infections is going down, corona remains a dangerous disease. Please be careful, don’t come if you have symptoms, keep distance and cover up.

*********************

vrijebondamsterdam

Alle berichten | Website

Nieuws ~ Door vrijebondamsterdam op 5 juni 2021 reageer

Rood blok – demonstratie voor anarchie

12 juni gaan we de straten op om samen een vuist te maken, een vuist van solidariteit. Grote sociale verandering hangt in de lucht als stilte voor de storm. Er rommelt veel in de samenleving en na decennia van “vooruitgang” vragen velen zich af of het wel de goeie kant op gaat. Je hebt al moed nodig om de feiten onder ogen te zien van alle problemen die op ons pad liggen.

Problemen zo groot dat je ze nooit in je ééntje zou kunnen oplossen en dan hebben we het nog niet eens over onze persoonlijke problemen gehad. De fascisten die terug zijn, stijgende ongelijkheid, torenhoge huur en zo kan je wel even door gaan. Veel om een kort lontje van te krijgen en dat is ook wel te merken als we om ons heen kijken.

Maar waar moet je beginnen? Hoe bouwen we een betere samenleving als we niets anders dan deze uitbuitende dystopie gewend bent? We zien dat het mis gaat maar waar vinden we de antwoorden? Wat stellen we voor op? Gaan we de buitenlanders de schuld geven of duiken we in complotten om ons ongemak tijdelijk mee te verlichten?

Of hebben we de moed om de handen in één te slaan met onze kameraden en de problemen bij de wortels aan te pakken. Om ons te laten lijden door compassie voor je medemens, rechtvaardigheid, gelijkheid, door rationaliteit en het geloof dat een betere wereld mogelijk is.

Steeds meer en meer mensen belanden door deze zoektocht bij het anarchisme. Ook al bied het anarchisme niet op elke vraag een antwoord, het volgt wel bepaalde principes om tot antwoorden te komen. Het bied ons bouwstenen voor een gelijkwaardige en een vrije samenleving. Een samenleving waar we niet door economische omstandigheden tegen elkaar opgezet worden om te overleven. Maar waar we een band aan gaan met elkaar om elkaar te steunen via solidariteit en wederzijdse hulp.

Deze pandemie heeft laten zien dat er van de ene op de andere dag grote veranderingen plaats kunnen vinden. Maar het heeft ons ook laten zien wie er profiteren van die plotselinge veranderingen en wie er aan het kortste eind trekken. De grote bedrijven met hun legers aan lobbyisten en advocaten strijken bergen met gemeenschapsgeld op terwijl de arbeiders in de kou komen te staan.

De manier om hier tegenwicht aan te bieden, en te voorkomen dat we tegen elkaar opgezet worden, is door de handen ineen te slaan, een vuist te maken en te laten zien dat we niet langer met ons laten sollen. Zonder de onze breinen en spieren komen de raderen tot stilstand. Samen staan we sterk en samen kunnen we terugvechten!

Amsterdam, Mercatorplein 14.00
Kom naar het rode blok om je solidariteit te tonen met alle arbeiders!
Een verwonding aan één van ons is een verwonding aan ons allen!

Hoewel het aantal besmettingen afneemt, blijft corona een gevaarlijke ziekte. Wees voorzichtig, kom niet als je klachten hebt, houdt afstand en draag gezichtsbedekking.

********************

Amsterdam 12 de Junio.. – Manifestación por la Anarquía.. – 5 Banderas

Publicado el 25 de mayo de 2021 por enough14 – Deja un comentario Publicado originalmente por Indymedia NL.
Amsterdam. El sábado 12 de junio (02:00 p. M. 14:00), Vrije Bond Amsterdam está organizando una manifestación a favor de la anarquía en Mercatorplein en Amsterdam.

Hemos visto crecer el movimiento anarquista desde hace bastante tiempo y queremos mostrar nuestra fuerza en las calles. ¡El Vrije Bond está creciendo con más miembros, expandiendo sus funciones y cada vez más grupos locales y temáticos se están uniendo!

Queremos salir a la calle con todos juntos para mostrar por qué estamos luchando. Para mostrar que el movimiento anarquista está vivo y coleando. Demostrar que lucharemos contra cualquier forma de opresión en cualquier lugar donde la veamos. Y demostrar que estamos construyendo alternativas para crear un mundo mejor.

Puede encontrar la llamada aquí: https://www.vrijebond.org/demonstratie-voor-anarchie/embed/#?secret=N9L24rL6dv
Demostración dividida en 5 bloques

La demostración en sí se dividirá en 5 bloques diferentes. Uno para cada una de las diferentes banderas anarco:

negro-rosa para el anarquismo queer,
negro-rojo para anarco-comunismo y anarcosindicalismo,
negro-violeta para el anarcafeminismo,
negro-verde para el anarquismo ecológico y
negro-negro para los clásicos.

Queremos invitar a todos los grupos e individuos a unirse a uno de los bloques y ayudar a darle forma.

Puede hacer esto de varias maneras: traer carteles y pancartas, alguien para dar un discurso, crear sus propios lemas y difundirlos, traer su propio sistema de sonido, etc.

¿A qué bloque te gustaría unirte? ¿Tienes una idea para agregar a uno de los bloques, pero quieres preguntarnos algo al respecto o quieres nuestra ayuda?

Envíenos un correo electrónico a: vrijebondamsterdam@riseup.net

Necesitamos tu ayuda

Todavía podemos utilizar toda la ayuda que podamos encontrar para que esta demostración sea un verdadero éxito. Estamos buscando personas que ayuden a distribuir folletos y carteles para la demostración, que quieran asumir tareas en la demostración, que puedan difundir el anuncio de la demostración en línea, personas que quieran publicar un volante sobre la demostración en sí y mucho más.
Quieres ayudar? Envíenos un correo electrónico a vrijebondamsterdam@riseup.net
¡Todos vengan a la manifestación!
¡Muéstrele al mundo de qué está hecho el movimiento anarquista!
¡Sin jefes ni políticos, sino autoorganización y anarquía!
Mantente a salvo, sigue siendo peligroso

Vrije Bond Amsterdam https://www.vrijebond.org/

***************

Bloque rojo – manifestación por la anarquía

El 12 de junio saldremos a las calles para mostrar nuestra fuerza y ​​solidaridad. La perspectiva de un gran cambio social está en el aire, como la tranquilidad antes de la tormenta. Después de décadas de “progreso”, algo está inquietando en la sociedad, ya que mucha gente pregunta si las cosas van en la dirección correcta. Se necesita valor para ver la realidad del asunto y reconocer los problemas que tenemos frente a nosotros.

Problemas tan grandes que nadie puede solucionarlos por su cuenta, y eso sin tener que afrontar los desafíos personales y cotidianos a los que se enfrentan las personas. Los fascistas han vuelto, la desigualdad va en aumento, las rentas altas y mucho más. Esto pone a la gente al límite.

¿Pero por dónde empiezas? ¿Cómo podemos construir una sociedad mejor si todo lo que estamos acostumbrados es esta distopía explotadora? Vemos lo que sale mal, pero ¿dónde encontraremos las respuestas? ¿Qué priorizamos? ¿Vamos a culpar a los extranjeros o nos sumergimos en las teorías de la conspiración para aliviar temporalmente nuestro malestar? ¿O tenemos el coraje de unirnos a nuestros camaradas y abordar los problemas de raíz? ¡Ser guiados por la compasión por nuestros semejantes, la justicia, la igualdad, la racionalidad y creer que un mundo mejor es posible!

Esta búsqueda de respuestas lleva a más y más personas al anarquismo. Si bien el anarquismo no proporciona respuestas a todas las preguntas, sigue principios que pueden guiarnos hacia estas respuestas.

El anarquismo proporciona los componentes básicos de una sociedad igualitaria. Una sociedad en la que no nos enfrentemos unos a otros por circunstancias económicas, sino en la que podamos trabajar juntos para apoyarnos mutuamente y enfrentarnos a la autoridad en solidaridad y ayuda mutua.

Esta pandemia nos ha demostrado que las cosas pueden cambiar drásticamente de un día para otro. Pero también nos ha demostrado quiénes se benefician de estos cambios y quiénes son los que se quedan cortos.

Las grandes empresas con sus ejércitos de cabilderos y abogados se mantienen a flote con dinero público mientras que los trabajadores se quedan al margen. La forma de contrarrestar esto y evitar que nos enfrentemos es unirnos las manos, cerrar el puño y demostrar que ya no vamos a aguantar más.

Sin nuestro cerebro y músculo, ni una sola rueda puede girar. ¡Juntos somos fuertes y juntos podemos luchar!

Ámsterdam, Mercatorplein 14.00
¡Ven al bloque rojo para mostrar tu solidaridad con todos los trabajadores!
¡Una herida para uno es una herida para todos!

Aunque el número de infecciones está disminuyendo, la corona sigue siendo una enfermedad peligrosa. Tenga cuidado, no venga si tiene síntomas, mantenga la distancia y cúbrase.

Vrije Bond Amsterdam https://www.vrijebond.org/
Source: Thefreeonline.wordpress.com