May 15, 2021
From Gatorna (Sweden)
305 views


2021-05-15

[ENGLISH BELOW]

Israel haglar i detta ögonblick bomber över skolor och
bostadsomrÄden. Idag har vi deltagit i en demonstration mot
tvÄngsförflyttningarna och det allt mer brutala vÄldet frÄn israeliska
civila och soldater i Sheikh Jarrah och resten av ockuperade Jerusalem.
Dags att trappa upp motstÄndet.

Som ett led i den etniska rensningen av palestinier i Jerusalem har
den israeliska ockupationsmakten, i samband med det sanktionerade civila
vÄldet frÄn folkmassor av bosÀttare, trappat upp sina rasistiska
aggressioner.

Sheikh Jarrah, ett omrĂ„de i Östra Jerusalem, hotas med en fördrivning
av flera hundra barn, syskon, förÀldrar och Àldre. De senaste dagarna
har israelisk militÀr systematiskt satts in för att med övervÄld krossa
det lokala motstÄndet. Hundratals palestinier skadade och flertalet
döda, bÄde i Jerusalem och efter militÀr intervention i Gaza.

I svenska medier beskrivs dessa hĂ€ndelser med ord som ”hĂ€tsk
stĂ€mning,” ”oroligheter,” osv. SVT har pĂ„stĂ„tt att ”militanta
grupperingar” har ”eskalerat” situationen nĂ€r de höll sitt löfte att
agera om inte israelisk militÀr drogs tillbaka frÄn al-Aqsamoskén.

Men det Àr varken de tiotusentals civila demonstranterna i Jerusalem
eller militanter i Gaza som har spelat den aggressiva parten. IgÄr kvÀll
dog palestinska barn och frihetskÀmpar, för att bosÀttare ska fÄ tvinga
Ät sig Ànnu mer av Jerusalem.

Den svenska staten mÄste med beslutsamhet agera för att pressa den
israeliska staten att upphöra sina aggressioner och vrÀkningar av
palestinska familjer. Dock vet vi att Sverige inte Ă€r en ”humanitĂ€r
stormakt” och vi vet – som den israeliska regeringen vet – att alla hot
frÄn FN bara Àr tomma ord.

DÀrför mÄste vi mobilisera internationellt, pÄ vÄra gator och torg, i
Europa och Asien och Afrika och Amerika, till stöd för det palestinska
motstÄndet och emot koloniseringens alltmer brutala expansioner.

Nu Àr ett kritiskt lÀge. Tillsammans kan vi organisera för att vÀnda
vÄgen till fördel av kamp och befrielse. Den som tvekar nu kommer dömas
av historien dÀrefter. Det Àr vÄr bestÀmda uppfattning att alla
förtryckta folk har rÀtt att göra motstÄnd mot kolonisering och
förtryck. Det Àr vÄr skyldighet att stÄ bakom detta motstÄnd, och ge det
allt vÄrt materiella och praktiska stöd.

Vi har en skyldighet att med alla till buds stÄende medel understödja
det palestinska motstÄndet, och Samidoun Stockholm kommer aktivt delta i
den lokala och internationella kampen, bland annat genom denna slags
mobiliseringar.

[English]

Today we have participated in a demonstration against forced the
forces relocations and the increasingly brutal violence exerted by both
Israeli civilians and military forces in Sheikh Jarrah and the rest of
occupied Jerusalem. It is time to escalate the resistance.

As an integral step in the ethnic cleansing of Palestinians from
Jerusalem, the Israeli occupation, in conjunction with sanctioned
civilian violence from mobs of settlers, has escalated its racist
aggressions.

Sheikh Jarrah, a neighbourhood located in Eastern Jerusalem, is
threatened by the eviction of hundreds of children, parents and elderly.
The past few days, Israeli military has been systematically engaged in
overwhelming violence with the intent of crushing local dissent and
resistance. Hundreds of Palestinians have been injured and several have
died, both in Jerusalem and as a result of military intervention in
Gaza.

In Swedish media, these events are described with words like ”fiery
mood,” ”uncertainties,” and so on. State media outlet SVT has claimed
that ”militant groups” have ”escalated” the situation by keeping their
promise to act if Israeli military was not withdrawn from the al-Aqsa
mosque.

But neither the tens of thousands of civilian protestors in
Jerusalem, nor militants in Gaza have played an aggressive part.
Yesterday Palestinian children and freedom fighters were martyred so
that settlers can grab more of Jerusalem.

The Swedish state must decisively act to pressure the Israeli state
to cease its aggressions and evictions of Palestinian families. However,
we know that Sweden is not a humanitarian superpower (as self-styled)
and we know – as the Israeli government knows – that threats from the UN
are mere empty words.

Therefore we must mobilise internationally, on our streets and town
squares, in Europe and Asia and Africa and America, in support of the
Palestinian resistance and against the colonisation’s increasingly
brutal expansionism.

Now is a critical time. Together we can organise to turn the wave in
favour of struggle and liberation. Those who hesitate now will be judged
accordingly by history. It is our decisive conviction that every
oppressed people has the right to resist colonisation and oppression. It
is our duty to stand behind this resistance and lend it all our
practical and material support.

We have a duty to, with all available means, support the Palestinian
resistance, and Samidoun Stockholm will actively participate in the
local and international struggle, in mobilisations such as this one and
others.

Samidoun

LĂ€nk: https://samidoun.net/sweden/stockholm-for-jerusalem-och-palestina/
Source: Gatorna.info